Winkelwagen

Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FC Ultras

Artikel 1, Definities:

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Driehonderdzestig V.O.F. : De onderneming met de handelsnaam “‘FC Ultras”, gevestigd te Gerrit Kasteinstraat 68 te Leiden.

– De website: De website van FC Ultras, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van links.

– Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen FC Ultras en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

– Klant: Iedere natuurlijke persoon die met FC Ultras handelt, als bedoeld in boek 7, titel 1, afdeling 9A BW (consument).

Artikel 2, Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen FC Ultras en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3, Aanbiedingen, offerten en bestellingen:

 1. 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
 2. 2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De artikelen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en zijn niet in strijd met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. FC Ultras zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch FC Ultras is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 3. 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4, Overeenkomst:

 1. 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en FC Ultras de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 2. 2. Indien op verzoek van de klant door FC Ultras een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per email heeft geaccepteerd, en FC Ultras de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. 3. Bij bestellingen die de somma van € 2.500,- te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 2.500,- komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis FC Ultras een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor akkoord te tekenen orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door FC Ultras van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
 4. 4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.
 5. 5. De consument heeft het recht de bestelling kosteloos te annuleren als de levertijd 30 dagen overschrijdt, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5, Levering:

 1. 1. De levering geschiedt binnen 2 a 3 werkdagen en uiterlijk binnen 30 dagen op het overeengekomen afleveradres, waarbij FC Ultras de wijze van verzending bepaalt.
 2. 2. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor kunnen herleveringskosten worden berekend van € 6,95.
 3. 3. Het is onder voorwaarden mogelijk om een bestelling in 2 keer te laten leveren.
 4. 4. Het risico van verzending naar de koper toe ligt volledig bij FC Ultras.

Artikel 6, Herroepingsrecht:

 1. 1. De klant is gerechtigd het product binnen 14 dagen na aflevering terug te sturen.
 2. 2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, FC Ultras behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
 3. 3. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 4. 4. Voorts behoeft FC Ultras uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien :

– producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

– het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn

– het product en/of de producten ongebruikt zijn

– het product en/of de producten schoon zijn

– Uw aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst aan u worden gecrediteerd.

Artikel 7, Garantie:

 1. 1. Op de door FC Ultras geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
 2. 2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en FC Ultras overeengekomen garantietermijn.
 3. 3. De garantie zoals genoemd in lid 1 en 2 geldt naast de wettelijke rechten.
 4. 4. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van FC Ultras en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
 5. 5. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste behandeling, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FC Ultras, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 8, Reclames:

 1. 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal FC Ultras derhalve nimmer producten retour nemen, ook niet indien de producten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 6.4 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.
 3. 3. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 9, Aansprakelijkheid:

 1. 1. Indien het door FC Ultras geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. 2. Nimmer is FC Ultras aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. 3. Evenmin is FC Ultras aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 10, Overmacht:

 1. 1. FC Ultras is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien FC Ultras daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop FC Ultras geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van FC Ultras daaronder begrepen.
 2. 2. FC Ultras komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat FC Ultras haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. 3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11, Betaling:

 1. 1. FC Ultras hanteert de volgende betaalmethodes: IDEAL, creditcards/betaalpassen, overschrijving en PayPal tevens kan men betalen in de winkel met PIN of via een betaalverzoek.
 2. 2. Er wordt pas een afspraak voor levering gemaakt, nadat FC Ultras het volledige factuurbedrag van de klant heeft ontvangen.
 3. 3. Wanneer u als bedrijf van uit een land binnen de EU besteld en de b.t.w. wil laten verleggen dient u dit vóór dat u besteld aan te geven. Wij maken dan een aparte order voor u aan. Achteraf is dit helaas niet mogelijk.

Artikel 12, Geschillen:

 1. 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van FC Ultras, tenzij de kantonrechter bevoegd is. FC Ultras staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 2. 2. Op elke overeenkomst tussen FC Ultras en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.